Tytuł projektu: Uruchomienie produkcji depaletyzatora.

Celem projektu jest wprowadzenia na rynek nowego innowacyjnego produktu w postaci urządzenia
z systemem odzysku energii elektrycznej do depaletyzacji workowanego granulatu tworzyw sztucznych. Cel zostanie zrealizowany poprzez zakup nowoczesnych środków trwałych: 1. Frezarka CNC, 2. Wiertarka kolumnowa, 3. Plazma CNC + osprzęt, 4.Komputery (stacje do projektowania) -5 szt; 5. Stoły warsztatowe -5 szt., 6.Narzędzia do automatyzacji, 7. Suwnica jednodźwigarowa, 8. Wciągarka bramowa, 9. Centrum tokarskie. Projekt wykazuje zgodności zarówno z celami szczegółowymi osi priorytetowej konkurencyjna gospodarka, jak i działaniem 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP RPOWŚ na lata 2014- 2020 tj. Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP, poprzez wprowadzenie innowacyjnego produktu na rynek. Projekt wpisuje się w inteligentną specjalizację Województwa Świętokrzyskiego – PRZEMYSŁ METALOWO-ODLEWNICZY, podobszar – Maszyny i urządzenia ogólnego i specjalnego przeznaczenia. Wymienione wyżej urządzenia są niezbędnym elementem prowadzącym do wdrożenia nowego produktu w firmie i zaoferowaniu go nabywcom. Zakup dotyczy nowych środków trwałych, które będą wykorzystywane w firmie w dłuższej perspektywie czasowej i posłużą do wzrostu konkurencyjności MUEHSAM ROZWIĄZANIA DLA PRZEMYSŁU SPÓŁKA JAWNA.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące wskaźniki:
1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2) [przedsiębiorstwa] -1,
2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) [przedsiębiorstwa] -1,
3. Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy (CI 29) [przedsiębiorstwa] – 1,
4. Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku (CI 28) [przedsiębiorstwa] – 1,
5. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 0,
6. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI 6) [zł] – 918 142,16;
7. Liczba wprowadzonych innowacji produktowych [szt.] – 1,
8. Liczba wprowadzonych innowacji nietechnologicznych [szt.] – 1,
9. Liczba wprowadzonych innowacji procesowych [szt.] – 1,
10. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) [EPC] – 5.

Wartość ogółem 1 660 757,14
Wydatki kwalifikowalne 1 350 209,06
Wnioskowane dofinansowanie 742 614,98
Wkład UE 742 614,98
Wkład własny 918 142,16