Tytuł zapytania: Zakup stołów warsztatowych

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-11-2019

 

Miejsce i sposób składania ofert

1. Osobiście w siedzibie Zamawiającego MUEHSAM ROZWIĄZANIA DLA PRZEMYSŁU SPÓŁKA JAWNA, Ul. Zagnańska 149C, 25-563 Kielce
2. Za pośrednictwem poczty (Poczta Polska, In Post itp) lub przesyłką kurierską, o zachowaniu terminu do złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
3. za pomocą poczty elektronicznej na adres Mueh.ue@protonmail.com

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Mueh.ue@protonmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jan Muehsam

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

0413435132

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych stołów warsztatowych.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Meble

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: Kielce Miejscowość: Kielce

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie dostawcy stołów warsztatowych.

Przedmiot zamówienia

Minimalne parametry techniczne urządzeń:

4 stoły warsztatowe o następujących parametrach:

 • Dziesięć szuflad z prowadnicami kulkowymi;
 • Szuflady z szybkim i bezpiecznym systemem otwierania i zamykania;
 • Dna szuflad wyłożone wyściółką ochronną z porowatej gumy;
 • 4 duże koła min. Ø 150 mm:

2 stałe i 2 skrętne (oba z hamulcem);

 • Wielowarstwowy drewniany blat roboczy z otworami do mocowania imadła;
 • Min. 5 bocznych pojemników na narzędzia;
 • Półka o wysokości min. 130 mm pod blatem wyłożona tworzywem sztucznym;
 • Max. obciążenie statyczne: min. 1200 kg.

 

1 stół warsztatowy o następujących parametrach:

 • 5 przednich szuflad z prowadnicami kulkowymi:

4 szuflady o min. wysokości 90 mm

1 szuflada o min. wysokości 180 mm;

 • Szuflady z systemem szybkiego otwierania;
 • Dna szuflad wyłożone wyściółką z porowatej gumy;
 • Podnośnik hydrauliczny umożliwiający łatwe podniesienie przedniej części

stołu.

 • Cztery duże koła min. Ø 150 mm:

2 stałe i 2 skrętne;

 • Blat roboczy min. 1250×750 mm pokryty gumą odporną na oleje

ma odpływ do zbiornika gromadzącego płyny.

 • Możliwość zamocowania imadła;
 • Półka pod blatem roboczym, wyłożona PCW, zamykana z przodu drzwiczkami;
 • Zamek centralny;
 • Max. obciążenie statyczne: min. 1.800 kg
 • Przygotowany do zamontowania drewnianego blatu roboczego;

Kod CPV

39151200

Nazwa kodu CPV

Stoły robocze

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia: 31.12.2019.

Załączniki

Dodatkowe warunki

1. Złożona oferta wiąże Dostawcę przez 30 dni licząc od dnia wskazanego w niniejszym Zapytaniu Ofertowym jako termin składania ofert.
2. Dostawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę na całość zamówienia.
3. Dostawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Ofertę należy sporządzić zgodnie z załączonym formularzem ofertowym – Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.
5. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez Dostawcę, pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie formularzom określonym przez Zamawiającego.
6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
– jej treść nie odpowiada treści Zapytania;
– jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
– zawiera błędy w obliczeniu ceny;
– jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
7. Zamawiający nie przewiduje dla uczestników postępowania środków odwoławczych od rozstrzygnięcia Zamawiającego podejmowanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia (zamknięcia) postępowania o udzielenie zamówienia bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, bez podawania przyczyn takiego zakończenia postępowania.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie:
1) Terminu wykonania umowy, jeżeli dochowanie terminu określonego w umowie jest niemożliwe z przyczyn obiektywnych i niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy z uwagi na:
a) siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od wykonawcy bądź Zamawiającego, lub których Wykonawca lub Zamawiający przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, oraz wystąpienie przeszkód i utrudnienia w wykonywaniu przedmiotu umowy spowodowane przez osoby trzecie,
b) konieczność uzyskania dodatkowych opinii lub uzgodnień.
We wszystkich w/w przypadkach termin realizacji może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.
Dostawca nie będzie uprawniony do żądania przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli taka zmiana jest spowodowana uchybieniem lub naruszeniem umowy przez Dostawcę i w takim przypadku koszty dodatkowe związane ze zmianami ponosi Dostawca.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oświadczenie w przedmiocie powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym – załącznik nr 2 do zapytania.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

W niniejszym Zapytaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie:
Kryterium WAGA (%)
Cena (100%)
Wygrywa oferta, która będzie zawierać najniższą cenę.
W druku formularza ofertowego – załącznik nr 1 do Zapytania należy podać cenę netto, wysokość podatku od towarów i usług VAT oraz cenę brutto. Cena brutto musi określać całkowitą wycenę przedmiotu zamówienia.
1. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne Dostawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem należnego podatku VAT.
2. Ofertę należy sporządzić przy uwzględnieniu warunku, że całość materiałów oraz środków technicznych niezbędnych do wykonania zamówienia dostarcza Dostawca.
3. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Dostawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Dostawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.
4. Cena ma być wyrażona w złotych polskich brutto lub w innej walucie. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę brutto określoną w formularzu ofertowym. Oferty wyrażone w innej walucie niż polski złoty zostaną przeliczone po kursie średnim NBP z dnia rozstrzygania oferty.

Wykluczenia

Z postępowania wykluczeni są Dostawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Do oferty należy załączyć oświadczenie zakresu wykluczeń w odniesieniu do podmiotów powiązanych, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający – Beneficjent

MUEHSAM ROZWIĄZANIA DLA PRZEMYSŁU SPÓŁKA JAWNA

Zagnańska 149C

25-563 Kielce

świętokrzyskie , Kielce

Numer telefonu

508140721

Fax

413446476

NIP

6572684209

Tytuł projektu

Uruchomienie produkcji depaletyzatora

Numer projektu

RPSW.02.05.00-26-0066/17-00