Tytuł zapytania: Zakup stołów warsztatowych

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-11-2019

 

Miejsce i sposób składania ofert

1. Osobiście w siedzibie Zamawiającego MUEHSAM ROZWIĄZANIA DLA PRZEMYSŁU SPÓŁKA JAWNA, Ul. Zagnańska 149C, 25-563 Kielce
2. Za pośrednictwem poczty (Poczta Polska, In Post itp) lub przesyłką kurierską, o zachowaniu terminu do złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
3. za pomocą poczty elektronicznej na adres Mueh.ue@protonmail.com

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Mueh.ue@protonmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jan Muehsam

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

0413435132

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych stołów warsztatowych.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Meble

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: Kielce Miejscowość: Kielce

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie dostawcy stołów warsztatowych.

Przedmiot zamówienia

Minimalne parametry techniczne urządzeń:

4 stoły warsztatowe o następujących parametrach:

 • Dziesięć szuflad z prowadnicami kulkowymi;
 • Szuflady z szybkim i bezpiecznym systemem otwierania i zamykania;
 • Dna szuflad wyłożone wyściółką ochronną z porowatej gumy;
 • 4 duże koła min. Ø 150 mm:

2 stałe i 2 skrętne (oba z hamulcem);

 • Wielowarstwowy drewniany blat roboczy z otworami do mocowania imadła;
 • Min. 5 bocznych pojemników na narzędzia;
 • Półka o wysokości min. 130 mm pod blatem wyłożona tworzywem sztucznym;
 • Max. obciążenie statyczne: min. 1200 kg.

 

1 stół warsztatowy o następujących parametrach:

 • 5 przednich szuflad z prowadnicami kulkowymi:

4 szuflady o min. wysokości 90 mm

1 szuflada o min. wysokości 180 mm;

 • Szuflady z systemem szybkiego otwierania;
 • Dna szuflad wyłożone wyściółką z porowatej gumy;
 • Podnośnik hydrauliczny umożliwiający łatwe podniesienie przedniej części

stołu.

 • Cztery duże koła min. Ø 150 mm:

2 stałe i 2 skrętne;

 • Blat roboczy min. 1250×750 mm pokryty gumą odporną na oleje

ma odpływ do zbiornika gromadzącego płyny.

 • Możliwość zamocowania imadła;
 • Półka pod blatem roboczym, wyłożona PCW, zamykana z przodu drzwiczkami;
 • Zamek centralny;
 • Max. obciążenie statyczne: min. 1.800 kg
 • Przygotowany do zamontowania drewnianego blatu roboczego;

Kod CPV

39151200

Nazwa kodu CPV

Stoły robocze

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia ustala się na 30 dni od daty podpisania umowy.

Załączniki

Dodatkowe warunki

1. Złożona oferta wiąże Dostawcę przez 30 dni licząc od dnia wskazanego w niniejszym Zapytaniu Ofertowym jako termin składania ofert.
2. Dostawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę na całość zamówienia.
3. Dostawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Ofertę należy sporządzić zgodnie z załączonym formularzem ofertowym – Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.
5. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez Dostawcę, pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie formularzom określonym przez Zamawiającego.
6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
– jej treść nie odpowiada treści Zapytania;
– jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
– zawiera błędy w obliczeniu ceny;
– jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
7. Zamawiający nie przewiduje dla uczestników postępowania środków odwoławczych od rozstrzygnięcia Zamawiającego podejmowanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia (zamknięcia) postępowania o udzielenie zamówienia bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, bez podawania przyczyn takiego zakończenia postępowania.
9. Płatność jednorazowa po dostawie zamówienia.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie:
1) Terminu wykonania umowy, jeżeli dochowanie terminu określonego w umowie jest niemożliwe z przyczyn obiektywnych i niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy z uwagi na:
a) siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od wykonawcy bądź Zamawiającego, lub których Wykonawca lub Zamawiający przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, oraz wystąpienie przeszkód i utrudnienia w wykonywaniu przedmiotu umowy spowodowane przez osoby trzecie,
b) konieczność uzyskania dodatkowych opinii lub uzgodnień.
We wszystkich w/w przypadkach termin realizacji może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.
Dostawca nie będzie uprawniony do żądania przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli taka zmiana jest spowodowana uchybieniem lub naruszeniem umowy przez Dostawcę i w takim przypadku koszty dodatkowe związane ze zmianami ponosi Dostawca.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oświadczenie w przedmiocie powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym – załącznik nr 2 do zapytania.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

W niniejszym Zapytaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie:
Kryterium WAGA (%)
Cena (100%)
Wygrywa oferta, która będzie zawierać najniższą cenę.
W druku formularza ofertowego – załącznik nr 1 do Zapytania należy podać cenę netto, wysokość podatku od towarów i usług VAT oraz cenę brutto. Cena brutto musi określać całkowitą wycenę przedmiotu zamówienia.
1. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne Dostawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem należnego podatku VAT.
2. Ofertę należy sporządzić przy uwzględnieniu warunku, że całość materiałów oraz środków technicznych niezbędnych do wykonania zamówienia dostarcza Dostawca.
3. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Dostawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Dostawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.
4. Cena ma być wyrażona w złotych polskich brutto lub w innej walucie. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę brutto określoną w formularzu ofertowym. Oferty wyrażone w innej walucie niż polski złoty zostaną przeliczone po kursie średnim NBP z dnia rozstrzygania oferty.

Wykluczenia

Z postępowania wykluczeni są Dostawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Do oferty należy załączyć oświadczenie zakresu wykluczeń w odniesieniu do podmiotów powiązanych, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający – Beneficjent

MUEHSAM ROZWIĄZANIA DLA PRZEMYSŁU SPÓŁKA JAWNA

Zagnańska 149C

25-563 Kielce

świętokrzyskie , Kielce

Numer telefonu

508140721

Fax

413446476

NIP

6572684209

Tytuł projektu

Uruchomienie produkcji depaletyzatora

Numer projektu

RPSW.02.05.00-26-0066/17-00