Zakup ręcznych narzędzi do optymalizacji

Termin składania ofert

do dnia 29-01-2020

Miejsce i sposób składania ofert

1. Osobiście w siedzibie Zamawiającego MUEHSAM ROZWIĄZANIA DLA PRZEMYSŁU SPÓŁKA JAWNA, Ul. Zagnańska 149C, 25-563 Kielce

2. Za pośrednictwem poczty (Poczta Polska, In Post itp) lub przesyłką kurierską, o zachowaniu terminu do złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

3. Za pomocą poczty elektronicznej na adres Mueh.ue@protonmail.com

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Mueh.ue@protonmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jan Muehsam

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

0413435132

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych ręcznych narzędzi do optymalizacji.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: Kielce Miejscowość: Kielce

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie dostawcy ręcznych narzędzi do optymalizacji.

Przedmiot zamówienia

Zamówienie składa się z 3 części.

Minimalne wymagania techniczne:

Zgodnie z załączoną specyfikacją techniczną.

Kod CPV

44511000-5

Nazwa kodu CPV

Narzędzia ręczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia ustala do dnia 31.03.2020.

Załączniki

Specyfikacja narzędzia ręczne

Załącznik numer 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Załącznik numer 1 – Formularz Ofertowy

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

1. Złożona oferta wiąże Dostawcę przez 30 dni licząc od dnia wskazanego w niniejszym Zapytaniu Ofertowym jako termin składania ofert.

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

3. Dostawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4. Ofertę należy sporządzić zgodnie z załączonym formularzem ofertowym – Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.

5. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez Dostawcę, pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie formularzom określonym przez Zamawiającego.

6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

– jej treść nie odpowiada treści Zapytania;

– jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

– zawiera błędy w obliczeniu ceny;

– jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

7. Zamawiający nie przewiduje dla uczestników postępowania środków odwoławczych od rozstrzygnięcia Zamawiającego podejmowanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia (zamknięcia) postępowania o udzielenie zamówienia bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, bez podawania przyczyn takiego zakończenia postępowania.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie:

1) Terminu wykonania umowy, jeżeli dochowanie terminu określonego w umowie jest niemożliwe z przyczyn obiektywnych i niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy z uwagi na:

a) siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od wykonawcy bądź Zamawiającego, lub których Wykonawca lub Zamawiający przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, oraz wystąpienie przeszkód i utrudnienia w wykonywaniu przedmiotu umowy spowodowane przez osoby trzecie,

b) konieczność uzyskania dodatkowych opinii lub uzgodnień.

We wszystkich w/w przypadkach termin realizacji może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. Dostawca nie będzie uprawniony do żądania przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli taka zmiana jest spowodowana uchybieniem lub naruszeniem umowy przez Dostawcę i w takim przypadku koszty dodatkowe związane ze zmianami ponosi Dostawca.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania.

Oświadczenie w przedmiocie powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym – załącznik nr 2 do zapytania.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

W niniejszym Zapytaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie:

Kryterium WAGA (%)

Cena (100%)

Wygrywa oferta, która będzie zawierać najniższą cenę.

W druku formularza ofertowego – załącznik nr 1 do Zapytania należy podać cenę netto, wysokość podatku od towarów i usług VAT oraz cenę brutto. Cena brutto musi określać całkowitą wycenę przedmiotu zamówienia.

1. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne Dostawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem należnego podatku VAT.

2. Ofertę należy sporządzić przy uwzględnieniu warunku, że całość materiałów oraz środków technicznych niezbędnych do wykonania zamówienia dostarcza Dostawca.

3. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Dostawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Dostawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.

4. Cena ma być wyrażona w złotych polskich brutto lub w innej walucie. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę brutto określoną w formularzu ofertowym. Oferty wyrażone w innej walucie niż polski złoty zostaną przeliczone po kursie średnim NBP z dnia rozstrzygania oferty.

Wykluczenia

Z postępowania wykluczeni są Dostawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Do oferty należy załączyć oświadczenie zakresu wykluczeń w odniesieniu do podmiotów powiązanych, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

MUEHSAM ROZWIĄZANIA DLA PRZEMYSŁU SPÓŁKA JAWNA

Adres

Zagnańska 149C

25-563 Kielce

świętokrzyskie , Kielce

 

Numer telefonu

508140721

Fax

413446476

NIP

6572684209

Tytuł projektu

Uruchomienie produkcji depaletyzatora

Numer projektu

RPSW.02.05.00-26-0066/17-00